小學資源網│小學數學│小學語文│小學英語│小學試卷│flash課件

    一年級語文下冊字詞部分歸類復習

    時間:2017-08-25 13:27來源:網絡 作者:小學資源網 點擊:
    一、圈出帶點字的正確讀音。 秋 霜 ( shu ā ng shu ā n ) 吹 風( cu ī chu ī) 孫 子( s ū n s ē n ) 落 下( lu nu ) 下 降 ( ji ng j ng ) 生 病 ( b n b ng ) 飄 落( pi

    一、圈出帶點字的正確讀音。

    shuāng  shuān  風(cuī  chuī)    子(sūn  sēn

    下(luò  nuò)       jiàng  jàng   bìn  bìng

    落(piāo  pāo      魚(yóu  yióu    天(yīn  yīng

    氏(xìn  xìng       qián  qán    zōu  zhōu

    lìn  lìng        qīn  qīng   席(zǔ  zhǔ)

    二、讀一讀,連一連。

                                          

     

     

    jǐng  wàng  zhàn  miàn  fēi  xiǎng  gào  cháng   zhuàng

                                           

     

     

     

    zuò    jiē   què   mèng   dào   qù  xiāng  máng  tián

                                       

     

     

     

    gāi   yán   wēn   qiān   kē    jià   liàng    guān    gāi

    三、讀拼音,寫詞語。

    chūn  fēng    dōng  xuě    huā  du ǒ    fēi  jī   xìng  míng

    (         )   (         )   (        )  (       )  (         )

    shén  me   shuāng  fāng   guó  wáng  qīng  cǎo  qīng  shuǐ

    (       )   (          )   (         )  (        )   (        )

    shēng  qì    qíng  tiān     xīn  qíng     qǐng  wèn   xiě  zì

    (        )   (        )    (        )    (         )   (      )

    zuǒ  yòu     hóng  sè     shí  jiān    yùn  dòng   qiān  wàn

    (        )   (        )   (        )   (         )   (        )

    chī  shuǐ     jiào  shēng    zhù  rén   jiāng  shuǐ   zhǔ  rén

    (        )   (          )   (        )  (         )   (       )

    méi  yǒu     kě  yǐ     kāi  hùi     zǒu  chū     běi  jīng

    (        )   (      )   (        )   (        )    (        )

    dà  mén  guǎng  dà   guò  lái  gè  zhǒng gè  yàng  huǒ  bàn

    (      )  (        )  (       )  (                 )  (       )

    zhè  biān     tài  yáng     xué  xiào   jīn  qi ū    yīn  wèi

    (        )    (       )    (        )    (        )   (       )

    四、比一比,組詞語。

    入(           萬(           東(          生(     

    人(           方(          冬(          王(     

    五、將下面的拼音字母表補充完整。

    A  B  C         E  F              I  J              M

          O  P              S  T        V        X  Y      

     

     

     

    ------分隔線----------------------------
   1. 100_news
   2. 10_news
   3. 11_news
   4. 12_news
   5. 13_news
   6. 14_news
   7. 15_news
   8. 16_news
   9. 17_news
   10. 18_news
   11. 19_news
   12. 1_news
   13. 20_news
   14. 21_news
   15. 22_news
   16. 23_news
   17. 24_news
   18. 25_news
   19. 26_news
   20. 27_news
   21. 28_news
   22. 29_news
   23. 2_news
   24. 30_news
   25. 31_news
   26. 32_news
   27. 33_news
   28. 34_news
   29. 35_news
   30. 36_news
   31. 37_news
   32. 38_news
   33. 39_news
   34. 3_news
   35. 40_news
   36. 41_news
   37. 42_news
   38. 43_news
   39. 44_news
   40. 45_news
   41. 46_news
   42. 47_news
   43. 48_news
   44. 49_news
   45. 4_news
   46. 50_news
   47. 51_news
   48. 52_news
   49. 53_news
   50. 54_news
   51. 55_news
   52. 56_news
   53. 57_news
   54. 58_news
   55. 59_news
   56. 5_news
   57. 60_news
   58. 61_news
   59. 62_news
   60. 63_news
   61. 64_news
   62. 65_news
   63. 66_news
   64. 67_news
   65. 68_news
   66. 69_news
   67. 6_news
   68. 70_news
   69. 71_news
   70. 72_news
   71. 73_news
   72. 74_news
   73. 75_news
   74. 76_news
   75. 77_news
   76. 78_news
   77. 79_news
   78. 7_news
   79. 80_news
   80. 81_news
   81. 82_news
   82. 83_news
   83. 84_news
   84. 85_news
   85. 86_news
   86. 87_news
   87. 88_news
   88. 89_news
   89. 8_news
   90. 91_news
   91. 92_news
   92. 93_news
   93. 94_news
   94. 95_news
   95. 96_news
   96. 97_news
   97. 98_news
   98. 99_news
   99. 9_news
   100. 100_news
   101. 10_news
   102. 11_news
   103. 12_news
   104. 13_news
   105. 14_news
   106. 15_news
   107. 16_news
   108. 17_news
   109. 18_news
   110. 19_news
   111. 1_news
   112. 20_news
   113. 21_news
   114. 22_news
   115. 23_news
   116. 24_news
   117. 25_news
   118. 26_news
   119. 27_news
   120. 28_news
   121. 29_news
   122. 2_news
   123. 30_news
   124. 31_news
   125. 32_news
   126. 33_news
   127. 34_news
   128. 35_news
   129. 36_news
   130. 37_news
   131. 38_news
   132. 39_news
   133. 3_news
   134. 40_news
   135. 41_news
   136. 42_news
   137. 43_news
   138. 44_news
   139. 45_news
   140. 46_news
   141. 47_news
   142. 48_news
   143. 49_news
   144. 4_news
   145. 50_news
   146. 51_news
   147. 52_news
   148. 53_news
   149. 54_news
   150. 55_news
   151. 56_news
   152. 57_news
   153. 58_news
   154. 59_news
   155. 5_news
   156. 60_news
   157. 61_news
   158. 62_news
   159. 63_news
   160. 64_news
   161. 65_news
   162. 66_news
   163. 67_news
   164. 68_news
   165. 69_news
   166. 6_news
   167. 70_news
   168. 71_news
   169. 72_news
   170. 73_news
   171. 74_news
   172. 75_news
   173. 76_news
   174. 77_news
   175. 78_news
   176. 79_news
   177. 7_news
   178. 80_news
   179. 81_news
   180. 82_news
   181. 83_news
   182. 84_news
   183. 85_news
   184. 86_news
   185. 87_news
   186. 88_news
   187. 89_news
   188. 8_news
   189. 91_news
   190. 92_news
   191. 93_news
   192. 94_news
   193. 95_news
   194. 96_news
   195. 97_news
   196. 98_news
   197. 99_news
   198. 9_news